Konferencja Naukowa dla Techników Radioterapii oraz Krajowy Zjazd Delegatów 2021 połączony z Wyborami do Zarządu Krajowego I Krajowej Komisji Rewizyjnej.

ZK OZZTMR informuję, że w dniach 23-26.09.2021 roku w Lublinie odbędzie się Konferencja Naukowa dla Techników Radioterapii oraz Krajowy Zjazd Delegatów OZZTMR połączony z wyborami do Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

W konferencji mogą wziąć udział osoby niezrzeszone w OZZTMR.

Temat: „Kompleksowe leczenie pacjenta onkologicznego”

Miejsce Konferencji: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

W Krajowy Zjeździe Delegatów uczestniczą tylko członkowie OZZTMR – delegaci są wyznaczeni przez poszczególne ROK OZZTMR

Osoby, które chcą wystartować w wyborach do Zarządu Krajowego lub Krajowej Komisji Rewizyjnej zgłaszają się do Przewodniczących poszczególnych ROK OZZTMR. Wybory odbędą się zgodnie z Ordynacją wyborczą OZZTMR.

Głosować w wyborach można tylko w sposób bezpośredni.

Na posiedzeniu obowiązkowo muszą stawić się członkowie Zarządu Krajowego i Krajowej komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Stwierdzenie prawidłowości Zwołania XVII posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego za okres 17.10.2019 – 23.09.2021
 4. Sprawozdanie Finansowe OZZTMR za okres 17.10.2019 – 23.09.2021
 5. Sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres 17.10.2019 – 23.09.2021
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu
 7. Udzielenie absolutorium Krajowej Komisji Rewizyjnej .
 8. Omówienie propozycji zmian do statutu OZZTMR
 9. Omówienie ogólnej sytuacji OZZTMR.
 10. Ustalenie wysokości składki członkowskiej dla techników radioterapii pracujących na podstawie umowy cywilno-prawnej (zlecenie, dzieło) lub kontraktu
 11. Wolne Wnioski.
 12. Przyjęcie wniosków i projektów do zapisu uchwały.
 13. Sporządzenie i odczytanie protokołu.
 14. Podpisanie dokumentów.
 15. Wybór Krajowej Komisji Wyborczej
 16. Wybory do Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej
 17. Sporządzenie i odczytanie protokołu Krajowej Komisji Wyborczej.
 18. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej
 19. Udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu I Krajowej Komisji Rewizyjnej na lata 2021-2023
 20. Podpisanie dokumentów.

I termin posiedzenie wyznaczony zostaje na 23.09.2021 (czwartek) na godzinę 9:00

Wybory do Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej odbędą się 25.09. 2021 godzina 9:00

Godziny i terminy posiedzeń mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji i liczby Delegatów wyznaczonych przez poszczególne ROK OZZTMR,

Uwaga: W związku z sytuacją stanu epidemii w Polsce Terminy i godziny posiedzeń mogą ulec zmianie. Organizacja konferencji i ilość miejsc ograniczona i zależy od sytuacji w Kraju. Informacja będzie przekazywana na bieżącą.

Z poważaniem ZK OZZTMR