Statut

STATUT
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
TECHNIKÓW MEDYCZNYCH RADIOTERAPII

Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii Zatwierdzony
na XVIII Krajowym Zjeździe Delegatów w Lublinie 25 września 2021 roku


ROZDZIAŁ I
NAZWA, SIEDZIBA WŁADZ I TEREN DZIAŁANIA

§1

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii,

w skrócie OZZTMR-zwany dalej Związkiem,

utworzony został wolą delegatów techników

radioterapii na I Ogólnopolskim Zjeździe Techników Radioterapii

w dniach 26-27.06.1993 r. w Gdańsku.

§2

Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą władz krajowych Związku jest miasto Bielsko – Biała.

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§4

 1. Związek może tworzyć na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oddziały
  terenowe Związku w placówkach ochrony zdrowia zatrudniających techników medycznych radioterapii.
  a. Przez pojęcie Technik Medyczny Radioterapii należy rozumieć
  pracowników medycznych posiadających uprawnienia do pracy w zawodzie technik elektroradiolog lub Elektroradiolog zatrudnionych w krajowych jednostkach prowadzących terapię z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.
 2. Rejestr oddziałów terenowych Związku prowadzi Zarząd Krajowy na podstawie podjętych w tym celu uchwał.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest „ Regionalno-Ośrodkowe Koło OZZTMR ”(dalej „ROK”), zrzeszające osoby wymienione w § 4 Statutu.
 4. Związek może tworzyć, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, a także dokonywać wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych dozwolonych przez prawo.
 5. Terenowym oddziałem Związku jest ROK OZZTMR, będące zakładową
  organizacją związkową w rozumieniu Art. 25 ust. o zz. z dn.17.01.2019r. (DzU. z 2019r.poz.263).
 6. Każde ROK podlega rejestracji w Krajowym Zarządzie OZZTMR i Krajowym Rejestrze Sądowym.
 7. Osobowość prawną, z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, nabywa Związek oraz każde ROK.
  8.Działające na terenie odrębnych zakładów pracy jak i na terenie odrębnych podmiotów ROK mogą podjąć uchwały o utworzeniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZTMR (dalej „MOZ”).
  a. Liczba Członków MOZ nie może być mniejsza niż 10 osób.
  b. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa OZZTMR posiada status ROK.
  c. Utworzenie MOZ oznacza przejęcie przez nią wszystkich wchodzących w jej skład ROK oraz ich likwidację.
  d. Każda MOZ podlega rejestracji w Krajowym Zarządzie OZZTMR i Krajowym Rejestrze Sądowym.
  e. MOZ nabywa osobowość prawną, z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§5

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i prowadzi działalność mającą na celu w szczególności:

 1. bieżącą ochronę interesów zawodowych techników medycznych radioterapii,
 2. obronę ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych.

§6

Związek ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7

Związek może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych związków o takim samym lub podobnym działaniu.

§8

Nazwa Związku stanowi jego własność i podlega ochronie prawnej.

§9

Związek jest niezależny od pracodawców, organów administracji państwowej, samorządowej, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

§10

 1. Związek zrzesza pracowników medycznych zatrudnionych na stanowisku technika elektroradiologii, technika radioterapii, elektroradiologa bez względu na podstawę stosunku pracy w krajowych ośrodkach onkologiczno-radioterapeutycznych.
 2. Członkami Związku mogą być także technicy medyczni radioterapii, którzy:
  a. przeszli na emeryturę, rentę lub świadczenia przedemerytalne,
  b. posiadają status bezrobotnego,
  c. przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym.
 3. Osobom, które nie mają uprawnień do zrzeszania się w Związku, a które w sposób szczególny zasłużyły się dla Związku, Krajowy Zjazd Delegatów może nadać członkostwo honorowe na podstawie wniosku złożonego przez Zarząd Krajowy.
 4. Członkami Związku mogą być także technicy elektroradiologii, elektroradiolodzy którzy chcą podnosić swoją wiedzę w dziedzinie Radioterapii.

ROZDZIAŁ III
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§11

Celem Związku jest w szczególności:

 1. Integracja środowiska techników medycznych radioterapii, reprezentowanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz stowarzyszeń zawodowych.
 2. Ochrona zawodu Technika Elektroradiologii, Elektroradiologa.
 3. Działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych techników radioterapii
 4. Współdziałanie na szczeblu terenowym i centralnym ochrony zdrowia, z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i szkołami policealnymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą.
 5. Działanie w celu poprawy warunków pracy, warunków socjalno-bytowych techników radioterapii.

§12

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie zjazdów i posiedzeń w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 2. Współpracę w zakresie onkologii z odpowiednimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 3. Występowanie do organów państwowych z projektami doskonalenia prawa pracy oraz opiniowanie rozporządzeń i ustaw dotyczących zawodu Technika
  Elektroradiologa i zawodu Elektroradiologa
 4. Występowanie w obronie interesów zbiorowych i indywidualnych członków Związku.
 5. Prowadzenie rokowań zbiorowych dotyczących warunków pracy i płacy oraz zawierania układów zbiorowych pracy, a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa pracy.
 6. Opiniowanie wyników badań i kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Współpracę z Państwową Inspekcją Pracy.
 8. Podejmowanie decyzji o formach protestu.
 9. Udział w kształtowaniu płac techników medycznych radioterapii.
 10. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.

ROZDZIAŁ IV
CZŁONKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§13

 1. Członkiem Związku może być każdy pełnoletni obywatel RP posiadający wykształcenie dające podstawę do pracy zawodowej na stanowisku technika medycznego radioterapii zgodnie z §10
 2. Członkowie przyjmowani są do Związku po podjęciu stosownej uchwały przez Regionalno-Ośrodkowe Koła Związku na podstawie pisemnie złożonej deklaracji.
 3. Osoba nie przyjęta na członka Związku ma prawo odwołania się w terminie 21 dni od daty doręczenia uchwały Regionalno-Ośrodkowego Koła Związku do Zarządu Krajowego, którego uchwała w tej kwestii jest ostateczna.
 4. Zarząd Krajowy zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku dotyczącego osoby, o której mowa w pkt. 3, podjąć ostateczną decyzję i powiadomić o niej wnioskodawcę.

§14

Członek Związku ma prawo w szczególności do:

 1. Uczestniczenia w zjazdach i posiedzeniach naukowych.
  2.Uczestniczenia w zgromadzeniach, posiedzeniach i zebraniach Związku zgodnie z postanowieniem niniejszego Statutu.
 2. Wybierania i bycia wybieranym do władz Związku.
 3. Występowania z wnioskami i postulatami do władz Związku.
 4. Uzyskiwania bieżącej informacji o decyzjach i działalności władz Związku.
 5. Udziału w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

§15

Członek Związku zobowiązany jest w szczególności do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Związku.
 2. Uczestniczenia w realizacji statutowych celów Związku.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd Delegatów.

§16

Członkostwo w Związku wygasa wskutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Związku przedstawionego na piśmie przez członka Związku właściwemu Zarządowi Regionalno-Ośrodkowego Koła Związku.
 2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Krajowego z powodu nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Związku, a w szczególności nie płacenia składek członkowskich lub ze względu na jego działanie prowadzone na szkodę Związku,
 3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
 4. śmierci członka
 5. utraty zatrudnienia, chyba że zachodzi jedna z okoliczności określonych w §10
 6. Osoba która przestała być członkiem Związku w przypadkach określonych w pkt. 1,2,3,5 może ubiegać się o ponowne przystąpienie do Związku po upływie co najmniej 13 miesięcy licząc od dnia złożenia rezygnacji lub skreślenia z listy członków
 7. W szczególnych przypadkach Zarząd Krajowy na mocy uchwały może wpisać osobę ubiegającą się o członkostwo w Związku z pominięciem czasu karencji określonym w pkt.6

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA I WŁADZE ZWIĄZKU

§17

 1. Władzami krajowymi Związku są:
  a. Krajowy Zjazd Delegatów
  b. Zarząd Krajowy
  c. Krajowa Komisja Rewizyjna
  d. Krajowa Rada Przewodniczących
 2. Członkowie władz Związku, o których mowa w pkt. 1 pełnią swoje funkcje społecznie oraz wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 3. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.
 4. Sposób wyborów do organów związkowych ujętych w Statucie określa Ordynacja Wyborcza.
 5. Związek obraduje poprzez organizowanie:
  1) Krajowego Zjazdu Delegatów
  2) Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów
  3) Posiedzeń Plenarnych Zarządu Krajowego
  4) Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowego z udziałem Krajowej Rady Przewodniczących i Krajowej Komisji Rewizyjnej

§18

Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest raz na dwa lata, a jego termin, miejsce oraz porządek obrad ustala Zarząd Krajowy w porozumieniu z komitetem organizacyjnym Zjazdu i podaje do wiadomości członkom Związku nie później niż 6 miesięcy przed Zjazdem.

§19

 1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów oprócz spraw przewidzianych w niniejszym Statucie należy:
  a) Wybór Zarządu Krajowego.
  b) Wybór Krajowej Komisji Rewizyjnej.
  c) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego i udzielanie mu absolutorium.
  d) Rozpatrywanie sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej i udzielanie jej absolutorium.
  e) Uchwalanie zmian Statutu.
  f) Uchwalanie programu i kierunku działalności programowej Związku.
  g) Podjęcie decyzji o likwidacji Związku.
  h) Wydawanie wiążących uchwał.
  i) Dokonywanie interpretacji Statutu.
 2. Wybory do władz Związku przeprowadzane są zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez Krajowy Zjazd Delegatów. Przy wyborach władz Związku, o których mowa w §17 ust. 1 obowiązuje zasada bezpośredniości i tajności. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjno-Wyborcza, powołana spośród delegatów Zjazdu. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie władz Związku.
 3. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów są prawomocne:
  a. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów są prawomocne, jeżeli
  uczestniczy w nim co najmniej 50% delegatów uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
  b. Dopuszcza się wyznaczenie w tym samym dniu drugiego terminu Krajowego
  Zjazdu Delegatów. W przypadku braku kworum w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
 4. Obrady Krajowego Zjazdu Delegatów są jawne dla członków Związku.

§20

 1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest na podstawie:
  a) uchwały Zarządu Krajowego lub
  b) uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej na wniosek co najmniej 1/2 liczby Zarządów Regionalno-Ośrodkowych Kół Związku lub w innych nadzwyczajnych wypadkach.
 2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów powinien być zwołany w ciągu jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Krajowy lub Krajową Komisję Rewizyjną.
 3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje tylko nad sprawami, dla których został zwołany.
 4. Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów są prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% delegatów uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§21

 1. Zarząd Krajowy składa się z 7-8 członków wybieranych i odwoływanych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Liczbę członków ustala Krajowy Zjazd Delegatów
 2. W skład Zarządu Krajowego wchodzą:
  a. Przewodniczący
  b. dwóch wiceprzewodniczących
  c. sekretarz
  d. skarbnik
  e. 2-3 członków
 3. Kadencja Zarządu Krajowego trwa 4 lata.
 4. Członkowie Zarządu Krajowego mogą pełnić równocześnie inne funkcje w terenowych strukturach związku z wyłączeniem funkcji w Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 5. Członkowie Zarządu Krajowego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 6. Zarząd Krajowy działa na podstawie niniejszego Statutu, innych przepisów prawa oraz własnego regulaminu szczegółowo określającego organizację pracy, zakres i tryb działania, który następnie podlega zatwierdzeniu przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 7. Zarząd Krajowy odbywa posiedzenia plenarne co 6 miesięcy, a w razie potrzeby częściej, w siedzibie Zarządu lub w innym miejscu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu posiedzenia plenarnego.
 8. Plenarne posiedzenie otwiera i prowadzi przewodniczący Zarządu Krajowego lub osoba przez niego wskazana ze składu Zarządu.
 9. W posiedzeniu plenarnym mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Krajowy może zwołać posiedzenie niejawne.
 11. Zarząd Krajowy podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Krajowego.
 12. Członkowie Zarządu Krajowego ustępujący wskutek wygaśnięcia mandatu mogą być wybierani ponownie.
 13. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Krajowego w czasie trwania kadencji skład Zarządu Krajowego może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez sam Zarząd Krajowy w liczbie nie większej niż 3 osoby pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym posiedzeniu Krajowego Zjazdu Delegatów.
 14. W przypadku ustania członkostwa w Związku, członka Zarządu Krajowego z przyczyn określonych w Rozdziale IV § 16 pkt 1,2,3 jego mandat wygasa. Przez okres 3 miesięcy od
  daty ustania członkostwa członek Zarządu Krajowego musi dokonać rozliczenia funkcyjnego.
 15. Mandaty wszystkich członków Zarządu Krajowego, w tym również wybranych w czasie trwania kadencji, wygasają z dniem odbycia Krajowego Zjazdu Delegatów w roku zakończenia kadencji tj., co 4 lata.

§22

 1. Do zakresu działalności Zarządu Krajowego należy:
  a) bieżące reprezentowanie Związku w kraju wobec władz, organów administracji państwowej, samorządowej, pracodawców techników medycznych radioterapii, a także innych organizacji, instytucji i społeczeństwa.
  b) bieżące kierowanie pracami Związku,
  c) podejmowanie uchwał związkowych i wytycznych programowych Związku,
  d) ustalanie budżetu Związku,
  e) zarządzanie majątkiem Związku,
  f) organizowanie posiedzeń, zjazdów i szkoleń,
  g) tworzenie majątku Związku,
  h) wydawanie zarządzeń,
 2. Kompetencje przewodniczącego Zarządu Krajowego ustala Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek członków Zarządu Krajowego.
 3. Kompetencje pozostałych członków Zarządu Krajowego ustala przewodniczący Zarządu.
 4. Kompetencje, o których mowa w pkt. 2 i 3 podejmowane są stosownymi uchwałami.
 5. Zarząd Krajowy jest zobowiązany w ciągu 2 miesięcy, po upływie roku
  obrachunkowego, sporządzić i złożyć Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Radzie Przewodniczących, bilans na ostatni dzień roku, rachunek wpływów i wydatków oraz sprawozdanie z działalności Zarządu w tym okresie.
 6. Zwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego z udziałem Krajowej Rady
  Przewodniczących i Krajowej Komisji Rewizyjnej powinno odbyć się w ciągu 2 miesięcy po upływie roku obrachunkowego w siedzibie Zarządu Krajowego lub w innym miejscu w terminie podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Posiedzenia Krajowego.

§23

 1. Do składania oświadczeń w zakresie spraw majątkowych i niemajątkowych, zaciągania zobowiązań, zawierania umów oraz podpisywania dokumentów w imieniu Związku upoważnione są osoby uprawnione do reprezentowania Związku. Do reprezentowania Związku uprawniony są:
  a. Przewodniczący Zarządu Krajowego z wyłączeniem pkt.2
  b. lub 2 (dwóch) członków Zarządu Krajowego działający łącznie z wyłączeniem pkt.2
 2. Do reprezentowania Związku w zakresie składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Związku uprawniony jest:
  a. przewodniczący Zarządu Krajowego z przynajmniej jednym członkiem Zarządu,
  b. lub dwóch członków Zarządu działający łącznie w porozumieniu z
  przewodniczącym Zarządu Krajowego.
 3. Przewodniczący Zarządu Krajowego z przynajmniej jednym członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu działający łącznie w porozumieniu z przewodniczącym Zarządu Krajowego mogą udzielić pełnomocnictwa szczególnego członkom Związku do reprezentowania Związku i działania w jego imieniu w indywidualnie określonych sprawach.
 4. Dokonywanie przez osoby uprawione do reprezentowania związku czynności takich jak zawieranie umów, składanie zamówień, dokonywanie zakupów, których wartość przekracza 1% wpływów Związku wymagana jest akceptacja
  Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 5. Dokonywanie przez osoby uprawione do reprezentowania związku czynności takich jak zawieranie umów, składanie zamówień, dokonywanie zakupów, których wartość przekracza 10% wpływów Związku wymagana jest akceptacja Krajowej
  Komisji Rewizyjnej.
 6. Powyższe stosuje się odpowiednio do Regionalno-Ośrodkowego Koła OZZTMR.
 7. Zasady reprezentacji określone powyżej dotyczą każdej struktury związkowej w tym Regionalno-Ośrodkowych Kół OZZTMR, działających poprzez swoje Zarządy.
  Koła jako zakładowe organizacje związkowe uprawnione są do wykonywania praw zakładowej organizacji związkowej, o których mowa w Art. 26 ustawy o związkach
  zawodowych oraz innych przepisach odnoszących się do zakładowych organizacji związkowych.

§24

Do zaciągania zobowiązań, zakupów, których wartość przekracza 1/4 części wpływów, a które nie są ujęte w planie budżetowym, Zarząd Krajowy powinien uzyskać zgodę Krajowej Rady Przewodniczących.

§25

 1. W skład Krajowej Rady Przewodniczących wchodzą wszyscy przewodniczący Regionalno-Ośrodkowych Kół Związku.
 2. Krajowa Rada Przewodniczących z własnego grona wybiera przewodniczącego Rady.
 3. Przewodniczący Krajowej Rady Przewodniczących wybierany jest raz na dwa lata.
 4. Krajowa Rada Przewodniczących zwoływana jest na wniosek Zarządu Krajowego raz w roku, a w razie uzasadnionej konieczności częściej.
 5. Do zakresu działalności Krajowej Rady Przewodniczących należy:
  a) zatwierdzanie stanu wpływów i wydatków za rok obrachunkowy
  b) zatwierdzanie planu budżetowego na nowy rok obrachunkowy
  c) podejmowanie między zjazdami Krajowego Zjazdu Delegatów
  wiążących uchwał
  d) zatwierdzanie wysokości odpraw, zasiłków i innej pomocy materialnej dla członków Związku
  e) ustalanie wysokości budżetu Regionalno-Ośrodkowych Kół Związku
  f) przyjmowanie sprawozdania Zarządu Krajowego z rocznej działalności
  g) wnoszenie projektów i propozycji działalności Związku

§26

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 4 (czterech) członków wybieranych i odwoływanych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Ostateczną liczbę członków ustala Krajowy Zjazd Delegatów. Zmniejszenie liczby członków Krajowej Komisji Rewizyjnej
  do 50% nie wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 2. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzą:
  a) przewodniczący
  b) wiceprzewodniczący
  c) 2 członków
 3. Kadencja Krajowej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 4. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w strukturach Związku.
 5. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 6. Krajowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie niniejszego Statutu oraz własnego regulaminu szczegółowo określającego organizację pracy.
 7. Krajowa Komisja Rewizyjna uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb postępowania, który następnie podlega zatwierdzeniu przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 8. Krajowa Komisja Rewizyjna może uczestniczyć w posiedzeniach plenarnych Zarządu Krajowego z wyjątkiem sytuacji określonej w §21 pkt..10.
 9. W miejsce członka Krajowej Komisji Rewizyjnej ustępującego przed wygaśnięciem mandatu Krajowa Komisja Rewizyjna może powołać nowego członka, przy czym liczba powołanych członków nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Krajowej Komisji Rewizyjnej. Powołani członkowie Komisji powinni być przedstawieni Zarządowi Krajowemu oraz zatwierdzeni na najbliższym Krajowym Zjeździe Delegatów.
 10. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej ustępujący wskutek wygaśnięcia mandatu mogą być wybierani ponownie.
 11. Mandaty wszystkich członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, w tym również powołanych w trakcie trwania kadencji, wygasają z dniem odbycia się Krajowego
  Zjazdu Delegatów w roku zakończenia kadencji tj. po 4 latach.

§27

Do zakresu działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
1) Nadzorowanie i kontrolowanie działalności finansowej Związku.
2) Sprawdzanie zgodności działania z postanowieniami niniejszego Statutu, uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów i Zarządu Krajowego.
3) Kontrolowanie prawidłowości działania Zarządów Regionalno-Ośrodkowych Kół Związku.
4) Przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego za każdy kolejny rok.
5) Przyjmowanie bilansu wpływów i wydatków po upływie roku obrachunkowego.
6) Przyjmowanie budżetu Związku na nowy rok.
7) Rozpatrywanie skarg i wniosków członków Związku.
8) Wnioskowanie do Zarządu Krajowego w sprawie podejmowania uchwał.
9) Składanie sprawozdania ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów.
10) Współpraca z Zarządem Krajowym

§28

 1. W razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu Krajowego lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, Krajowa Komisja Rewizyjna deleguje na okres
  dwóch miesięcy 2 (dwóch) członków Komisji do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Krajowego i w tym samym terminie zwołuje Nadzwyczajny Zjazd
  Delegatów w celu dokonania wyboru Zarządu Krajowego. Przy wykonywaniu czynności członków Zarządu Krajowego w sytuacji o której mowa wyżej, wymagane
  jest łączne współdziałanie przynajmniej 2 (dwóch) osób
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna ma obowiązek zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów na pisemny wniosek co najmniej 1/2 Zarządów Regionalno-Ośrodkowych Kół Związku lub w innych uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajny Zjazd
  Delegatów powinien odbyć się w ciągu 1 miesiąca od chwili złożenia wymaganych wniosków.

§29

 1. Podstawową strukturą Związku są Regionalno-Ośrodkowe Koła Związku będące zakładowymi organizacjami związkowymi w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych.
 2. Regionalno-Ośrodkowe Koło Związku działa na terenie ośrodka onkologicznoradioterapetycznego
  w danym regionie.
 3. Podział terytorialny działalności Kół Związku określa Zarząd Krajowy, a zatwierdzenia dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów.
 4. Władzami Regionalno-Ośrodkowego Koła Związku jest Zarząd Regionalno-Ośrodkowego Koła w składzie:
  1)przewodniczący
  2) wiceprzewodniczący
  3) skarbnik-sekretarz
 5. Zarządy Regionalno-Ośrodkowych Kół Związku działają na podstawie niniejszego Statutu, programu działalności Związku, przepisów wewnętrznych Związku, uchwał Zarządu Krajowego, zarządzeń oraz własnego regulaminu szczegółowo
  określającego organizację pracy, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Krajowy.
 6. Kadencja Zarządu Regionalno-Ośrodkowego Koła trwa 4 lata.
 7. Członkowie Zarządu Regionalno-Ośrodkowego Koła nie mogą równocześnie:
  a) pełnić funkcji kierownika, zastępcy kierownika zespołu techników medycznych radioterapii,
  b) podlegać bezpośrednio pracodawcy.
 8. Członkowie Zarządu Regionalno-Ośrodkowego Koła wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 9. Zarząd Regionalno-Ośrodkowego Koła w swojej działalności odbywa zebrania związkowe nie rzadziej niż raz na kwartał, a w razie konieczności częściej.
 10. Zarząd Regionalno-Ośrodkowego Koła może w określonych sprawach
  podejmować uchwały dotyczące spraw własnych.
 11. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Regionalno-Ośrodkowego Koła w czasie trwania kadencji z ważnej przyczyny powodującej zmniejszenie się liczby członków Zarządu, Regionalno-Ośrodkowe Koło przeprowadza wybory uzupełniające
  w terminie 30 dni od dnia ustąpienia członka Zarządu i o zmianie informuje Zarząd Krajowy.
 12. Mandaty wszystkich członków Zarządu Regionalno-Ośrodkowego Koła, w tym również wybranych w trakcie trwania kadencji wygasają w roku zakończenia kadencji tj. po 4 latach.
 13. Członkowie Zarządu Regionalno-Ośrodkowych Kół ustępujący wskutek
  wygaśnięcia mandatu mogą być wybierani ponownie.
 14. Członkowie Zarządu Regionalno-Ośrodkowego Koła mogą być równocześnie członkami Zarządu Krajowego Związku z wyłączeniem funkcji w Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§30

Do zakresu działalności Zarządu Regionalno-Ośrodkowego Koła należy:
1) Reprezentowanie Związku wobec władz samorządowych, pracodawców a także innych instytucji, organizacji i społeczeństwa.
2) Kierowanie pracami Koła Związku.
3) Zarządzanie majątkiem Koła Związku.
4) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku oraz zgłaszanie Zarządowi Krajowemu stanu rejestru członków Związku zgodnie z
procedurą przepisów wewnętrznych.
5) Branie czynnego udziału w pracach Związku.
6) Występowanie w obronie praw techników radioterapii.
7) Przestrzeganie zarządzeń Zarządu Krajowego.
8) Wykonywanie czynności określonych wewnętrznym regulaminem pracy Związku.
9) Składanie wniosków i projektów do Zarządu Krajowego
10) Inne działania podejmowane na podstawie uchwał Zarządu Krajowego.

ROZDZIAŁ VI
FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

§31

 1. Fundusze Związku tworzone są w szczególności z:
  1) składek członkowskich
  2) darowizn, zapisów i dotacji
  3) dochodów z majątku Związku
 2. Za gospodarowanie Funduszem i majątkiem Związku odpowiedzialny jest Zarząd Związku i Skarbnik.

§32

Fundusze Związku przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej, a głównie na działalność organizacyjną, informacyjną i szkoleniową.

§33

 1. Wysokość składki członkowskiej technika medycznego radioterapii pracującego na podstawie umowy o pracę ustala Krajowy Zjazd Delegatów jednak nie może być
  większa niż 1% wynagrodzenia zasadniczego umowy o pracę.
 2. Wysokość składki członkowskiej technika medycznego radioterapii pracującego na podstawie umowy cywilno-prawnej (zlecenie, dzieło) lub kontraktu ustala Krajowy Zjazd Delegatów jednak nie może być większa niż 1% średniego wynagrodzenia
  zasadniczego w kraju w danym roku kalendarzowym.
 3. Gospodarka finansowa OZZTMR jest jawna dla członków Związku.

§34

Zasady rozdzielania funduszu uzyskanego ze składek członkowskich zatwierdza Krajowa Rada Przewodniczących na wniosek Zarządu Krajowego.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35

 1. W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu, a dotyczących jego
  interpretacji, ostateczne uchwały i decyzje podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów, a w okresie pomiędzy zjazdami Zarząd Krajowy.
 2. Przepisy uzupełniające ogólne postanowienia statutu oraz przepisy istotne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania struktur OZZTMR zostały zawarte w Regulaminie Przepisów Wewnętrznych OZZTMR.
 3. Uchwały i decyzje o których mowa w pkt.1 są wiążące, nie podlegają odwołaniu i są ostateczne.

§36

Zmiany w Statucie mogą być dokonane tylko uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów.

§37

 1. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Cały majątek związku zostaje rozdysponowany zgodnie z decyzja podjętą podczas ostatniego Zjazdu Delegatów.
 3. Z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna sporządza sprawozdanie likwidacyjne które składa we właściwym Sądzie.
  Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii uchwalono na XVIII Krajowym Zjeździe Delegatów w Lublinie w dniu 26 września 2021 roku.
Treść niniejszego Statutu uchwalono i zakończono na VII §37 pkt.3